گویش بندری یکی از گویش های اصیل و با سابقه ی ایرانی است که در بیشتر نقاط استان هرمزگان رایج می باشد. این زبان بازمانده ی پهلوی ساسانی است. این گویش همانند دیگر گویش های استان هرمزگان به شاخه ی زبان های ایرانی جنوب غربی تعلق دارد. این زبان از خیلی جهات با پهلوی ساسانی شباهت دارد، به ویژه در صرف افعال. از طرف دیگر این گویش با گویش های دیگر ایرانی مانند گویش بستکی و گویش دری زردشتی که از گویش های کهن ایرانی می باشند شباهت دارد.

مهدی احمدنیا

* زبان شناس

۱- آواهای گویش بندری

۱-۱ همخوان ها

گویش بندری دارای ۲۲ همخوان می باشد. همخوان (صامت) / q/ در گویش بندری وجود ندارد و از زبان عربی و ترکی وارد فارسی شده است.