input text

 

 • ویرایش
  اَ مشاهده واژه

  این صدا به تنهایی چند معنی را می رساند:

  ۱- بر سر مصدر آمده ، فعل در حال انجام را «مضارع ملموس» می رساند. «اَهُندِن» : دارد می آید. در بنادر خلیج فارس به جای «اَ» از «نَ» استفاده می شود : «نَهُندِن» : دارد می آید.

  ۲- به معنای «می» پیشوند فعل مضارع : اَشنُوُم = می شنوم ، اَرِه = می رود

  ۳- به معنای حرف اضافه در : اَ داخِلِن = در درون است

  ۴- به معنای «از» : اَ کُجا اَهُنِدی : از کجا می آیی

 • ویرایش
  اُ مشاهده واژه

  به جای میم ضمیر متصل اول شخص مفرد به کار می رود.

 • ویرایش
  اَبُو مشاهده واژه

  می شود

 • ویرایش
  اَتالِ … رفتِن مشاهده واژه

  بالا رفتن از درخت یا دیوار، ایستادن و اقدام به کتک کاری کسی نمودن، روی هم سوار شدن و از سر و کول هم بالا رفتن

 • هنوز واژه ای برای این دسته بندی اضافه نشده است !

 • هنوز واژه ای برای این دسته بندی اضافه نشده است !

 • هنوز واژه ای برای این دسته بندی اضافه نشده است !

 • هنوز واژه ای برای این دسته بندی اضافه نشده است !

 • هنوز واژه ای برای این دسته بندی اضافه نشده است !