ترجمه به فارسی :

این صدا به تنهایی چند معنی را می رساند:

۱- بر سر مصدر آمده ، فعل در حال انجام را «مضارع ملموس» می رساند. «اَهُندِن» : دارد می آید. در بنادر خلیج فارس به جای «اَ» از «نَ» استفاده می شود : «نَهُندِن» : دارد می آید.

۲- به معنای «می» پیشوند فعل مضارع : اَشنُوُم = می شنوم ، اَرِه = می رود

۳- به معنای حرف اضافه در : اَ داخِلِن = در درون است

۴- به معنای «از» : اَ کُجا اَهُنِدی : از کجا می آیی

  توجه : اگر ترجمه به درستی انجام نشده است ، خواهشمند است با ارسال ترجمه صحیح ما را در تکمیل واژگان بومی آنلاین همراهی نمایید .

کلمه فینگلیش :

a

  نکته : اگر پخش کننده فینگلیش کلمه نادرست می باشد ، از شما پوزش میطلبیم . این نسخه آزمایشی می باشد که راه اندازی شده است .